Inden for insekterne kan Bio-Con tilbyde artsbestemmelse af faunaprøver samt overvågning og registrering af arter. Det kan f.eks. være en specifik eftersøgning af rødlistede arter, hvor fokus vil være rettet mod de grupper der er rødlistevurderet (eventuelt inkl. dem der forventes at blive det i nærmeste fremtid), en mere bred undersøgelse af insektfaunaen eller noget helt tredje.
Fangstmetoderne er talrige og kan blandt andet indebære ketchning, faldfældefangst, afbankning af træers løv, sigtning af substrat (skovbund, mos, myretuer, stormopskyl, smuld fra hule træer mm.), klækning af insekter i klækkebokse (f.eks. fra dødt ved og svampe) og meget andet.

Bio-Con opbygger konstant insektsamlingen, hvis primære formål er at sikre en høj kvalitet af det udførte arbejde. For mange arters vedkommende er det nemlig nødvendigt med sammenligningsmateriale, for at kunne foretage sikre bestemmelser. Arter som kan bestemmes i felten indsamles ikke, dette gælder eksempelvis dagsommerfugle og derudover mange biller, tæger osv.

Bøgeløber. Overvågning for Vejle Kommune 2018
Bøgeløber. Overvågning for Vejle Kommune 2018
Løbebiller Amara billesamling insektsamling
Her ses arter af den svære løbebilleslægt Amara, som ofte kræver sammenligningsmateriale for at kunne foretage sikre artsbestemmelser.
Stor Gødningsrovflue. Registrering for Kolding Kommune 2016
Stor Gødningsrovflue. Registrering for Kolding Kommune 2016
Galerucella grisescens. Fundet som ny for landet i forbindelse med registrering for Kolding Kommune 2018
Galerucella grisescens. Fundet som ny for landet i forbindelse med registrering for Kolding Kommune 2018
Registrering af insekter med særligt fokus på biller. Sigtning af stormopskyl på strandeng ved Virksund i februar 2016. En meget effektiv metode til at registrere et områdes invertebrater, da dyrene ligger koncentreret i opskylsbræmmen. Eftersom storme oftest rammer i vinterhalvåret, registrerer man med denne metode primært de arter, der overvintrer som voksne.
Sigtning af stormopskyl på strandeng ved Virksund i februar 2016. En meget effektiv metode til at registrere et områdes invertebrater, da dyrene ligger koncentreret i opskylsbræmmen. Eftersom storme oftest rammer i vinterhalvåret, registrerer man med denne metode primært de arter, der overvintrer som voksne.
Hvidbenet Oliebi. Registrering for Kolding Kommune 2017
Hvidbenet Oliebi. Registrering for Kolding Kommune 2017
Phyllobius arborator. Fundet som ny for landet i forbindelse med registrering for Kolding Kommune 2017
Phyllobius arborator. Fundet som ny for landet i forbindelse med registrering for Kolding Kommune 2017
Snyltehvepsen Woldstedtius holarcticus. Fundet som ny for landet i forbindelse med registrering for Kolding Kommune 2017
Snyltehvepsen Woldstedtius holarcticus. Fundet som ny for landet i forbindelse med registrering for Kolding Kommune 2017
Xylophilus corticalis. Fundet i forbindelse med registrering for Kolding Kommune 2018
Engblåfugl. Registrering for Vejle Kommune 2016
Engblåfugl. Registrering af insekter for Vejle Kommune 2016
Sigtning af materiale fra star-tuer ved Jeksen en kølig vinterdag 2017. Det gav blandt andet arterne Skæv Vindelsnegl (ny lokalitet for arten), Philotelma nigripenne (meget sjælden vandflue) og Scydmoraphes helvolus (sjælden rovbille)
Sigtning af materiale fra star-tuer ved Jeksen en kølig vinterdag 2017. Det gav blandt andet arterne Skæv Vindelsnegl (ny lokalitet for arten), Philotelma nigripenne (meget sjælden vandflue) og Scydmoraphes helvolus (sjælden rovbille)