Bio-Con tilbyder flere forskellige ydelser inden for insekter. Det kan eksempelvis være overvågning og registrering af arter, som kan indebære baseline-moniteringer, overvågning af nogle specifikke arter/grupper, målrettet eftersøgning af rødlistede arter osv. Bio-Con har et særligt indblik i rødlisten, som følge af rødlistevurdering af en lang række billefamilier. Eksempler på andre ydelser er artsbestemmelse af faunaprøver, udarbejdelse af forvaltningsplaner og -anbefalinger samt andre former for rådgivning.

Når det kommer til registrering af insekter, er fangstmetoderne talrige. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser, men nogle af de mest effektive metoder er ketsjning med slagnet, løvsugning, flere typer af fældefangst (faldfælder, fangbakker m.m.), afbankning af træers løv, sigtning af substrat (skovbund, mos, myretuer, stormopskyl, smuld fra hule træer mm.), klækning af insekter i klækkebokse (f.eks. fra dødt ved og svampe) osv. Se mere om fangstmetoderne her.

Bio-Con opbygger konstant insektsamlingen, hvis primære formål er at sikre en høj kvalitet af det udførte arbejde. For mange arters vedkommende er det nemlig nødvendigt med sammenligningsmateriale, for at kunne foretage sikre bestemmelser. Arter, som kan bestemmes i felten, indsamles ikke. Dette gælder eksempelvis dagsommerfugle og derudover mange biller, tæger osv.

Bøgeløber. Overvågning for Vejle Kommune 2018
Bøgeløber. Overvågning for Vejle Kommune 2018 gennem EntoConsult
Løbebiller Amara billesamling insektsamling
Her ses arter af den svære løbebilleslægt Amara, som ofte kræver sammenligningsmateriale for at kunne bestemmes sikkert
Stor Gødningsrovflue. Registrering for Kolding Kommune 2016
Stor Gødningsrovflue. Registrering for Kolding Kommune 2016 gennem Naturhistorisk Museum
Galerucella grisescens. Fundet som ny for landet i forbindelse med registrering for Kolding Kommune 2018
Galerucella grisescens. Fundet som ny for landet i forbindelse med registrering for Kolding Kommune 2018 gennem Naturhistorisk Museum
Registrering af insekter med særligt fokus på biller. Sigtning af stormopskyl på strandeng ved Virksund i februar 2016. En meget effektiv metode til at registrere et områdes invertebrater, da dyrene ligger koncentreret i opskylsbræmmen. Eftersom storme oftest rammer i vinterhalvåret, registrerer man med denne metode primært de arter, der overvintrer som voksne.
Sigtning af stormopskyl på strandeng ved Virksund i februar 2016. En meget effektiv metode til at registrere et områdes invertebrater, da dyrene ligger koncentreret i opskylsbræmmen. Eftersom storme oftest rammer i vinterhalvåret, registrerer man med denne metode primært de arter, der overvintrer som voksne.
Hvidbenet Oliebi. Registrering for Kolding Kommune 2017
Hvidbenet Oliebi. Registrering for Kolding Kommune 2017 gennem Naturhistorisk Museum
Phyllobius arborator. Fundet som ny for landet i forbindelse med registrering for Kolding Kommune 2017
Phyllobius arborator. Fundet som ny for landet i forbindelse med registrering for Kolding Kommune 2017 gennem Naturhistorisk Museum
Snyltehvepsen Woldstedtius holarcticus. Fundet som ny for landet i forbindelse med registrering for Kolding Kommune 2017
Snyltehvepsen Woldstedtius holarcticus. Fundet som ny for landet i forbindelse med registrering for Kolding Kommune 2017 gennem Naturhistorisk Museum
Xylophilus corticalis. Fundet i forbindelse med registrering for Kolding Kommune 2018 gennem Naturhistorisk Museum
Engblåfugl. Registrering for Vejle Kommune 2016
Engblåfugl. Registrering af insekter for Vejle Kommune 2016 gennem Naturhistorisk Museum
Sigtning af materiale fra star-tuer ved Jeksen en kølig vinterdag 2017. Det gav blandt andet arterne Skæv Vindelsnegl (ny lokalitet for arten), Philotelma nigripenne (meget sjælden vandflue) og Scydmoraphes helvolus (sjælden rovbille)
Sigtning af materiale fra star-tuer ved Jeksen en kølig vinterdag 2017. Det gav blandt andet arterne Skæv Vindelsnegl (ny lokalitet for arten), Philotelma nigripenne (meget sjælden vandflue) og Scydmoraphes helvolus (sjælden rovbille)